Actifed 150 Ml Şurup
Endikasyonlar
Actifed şurup, özellikle nazal mukoza ve sinüsler gibi üst solunum yolumukozalarının dekonjestanı ve histamin H1-reseptör antagonistikombinasyonunun yararlı olduğu aşağıdaki üst solunum yoluhastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır Alerjik nezle,vazomotor nezle, soğukalgınlığı ve grip

Kontrendikasyonlar
ACTIFED daha önce bu ilaca ve ilacın bileşiklerine ve akrivastine aşırıduyarlılığı olan bireyler için kontrendikedir. Hipertansiyon ve koronerarter hastalıkları olanlarda, hepatik yetmezlikte kontrendikedir. Dahaönceki iki hafta içinde monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri almış(antibakteryal ajan furazolidon dahil) veya almaya devam edenhastalarda kontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip bir ilacın aynızamanda kullanılması bazen kan basıncının yükselmesine neden olabilir.

Uyarılar ve Önlemler

Psödoefedrin hipertansiyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.ACTIFED antihipertansif ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ya da başkasempatomimetik maddeler (dekonjestanlar, iştah kesiciler ve amfetaminebenzer psikostimulanlar gibi) alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır(Kontrendikasyonlar ve Diğer İlaçlarla Etkileşim’e bakınız). Diğersempatomimetik ilaçlar gibi ACTIFED de hipertansiyon, kalphastalıkları, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraokülerbasınç ve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Actifed şurup sersemlik yapabilir (Taşıt aracı ve makine kullanımıüzerine etkileri’ne bakınız). Bu konuda objektif veriler bulunmamasınarağmen, ACTIFED kullananların aynı zamanda alkol veya merkezi sinirsistemi üzerine etkili başka sedatifler kullanmaktan kaçınmalarıgerekir ACTIFED’in orta şiddetli ve şiddetli hepatik ve/veya renalfonksiyon bozuklukları görülen hastalarda özellikle kardiyovaskülerhastalıkla birlikte olduğu durumlarda kullanılmasında dikkatliolmalıdır (Farmakokinetik özellikleri’ne bakınız).

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi ‘’C’’ Psödoefedrinve triprolidin uzun süreden beri istenmeyen etkiler görülmeden yaygınbir şekilde kullanılmaktaysa da, bunların gebelik sırasındakullanımları ile ilgili spesifik veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle,gebe kadının bu ilaçtan sağlayacağı yarar ile ilacın, gelişmekte olanfetusa muhtemel riskler dengelenmek şartıyla kullanımına kararverilmelidir. Psödoefedrin ve triprolidin anne sütüne az miktardageçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etkisi bilinmemektedir.Emziren annelerde kullanımı ilacın anneye beklenen yararları bebeğeolan riskinden fazla olmadıkça kullanılmamalıdır.

Taşıt ve makine kullanımı üzerine etkileri: Actifedşurup sersemlik yapabilir ve odituar yetenek testlerinde performansıazaltabilir. Antihistaminlere cevapta bireysel farklılıklar olabilir.Triprolidin alan hastalarda sersemlik gibi yan etkiler bildirildiğiiçin , Actifed şurubun performansı ters yönde etkilemediğinden eminoluncaya kadar sürücülük yapmamalı, makine kullanmamalı veya tehlikelietkinliklere katılmamalıdır (Uyarılar ve Önlemlere bakınız).

Etkileşim

ACTIFED’in dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesicilerve amfetamin-benzeri psikostimulanlar gibi sempatomimetik aminlerinkatabolizmasını engelleyen monoamin oksidaz inhibitörleri(furazolidondahil) ile beraber kullanılması bazen kan basıncının yükselmesine nedenolabilir. Psödoefedrin içermesinden dolayı ACTIFED, bretilyum,betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa, alfa ve beta-adrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçlarınetkisini kısmen tersine çevirebilir. Objektif veriler olmamaklaberaber, Actifed şurup kullananlar alkol ve diğer merkezi etkilisedatiflerle birlikte kullanmaktan kaçınmalıdır.

Dozaj

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) 12 yaşınüzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: Günde 3 veya 4 kez 1 tablet.Maksimum günlük doz 4 tablet 6-11 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3veya 4 kez ½ tablet. Maksimum günlük doz 4 kez ½ tablet. 6 yaşındanküçük çocuklar için Actifed’in şurup formu kullanılmalıdır. Yaşlılarda:Normal yetişkin dozu uygundur. (Farmakokinetik Özellikleri’ne bakınız)Hepatik yetmezlik: Hafif ve orta şiddetli hepatik yetmezlikte normalyetişkin dozu uygundur, fakat yine de dikkatli olmalıdır. Şiddetliyetmezlik için Kontrendikasyonları’na bakınız. Renal yetmezlik: Ortaşiddetli ve şiddetli renal yetmezliği ve özellikle birliktekardiyovasküler hastalığı olan hastalara verirken dikkatli olmalıdır(Farmakokinetik özellikleri’ne bakınız).Aşırı Dozaj Semptom ve belirtileri: Actifed tablet aşırı dozajındaönerilen dozlarda görülen istenmiyen etkilere ilaveten letarji, başdönmesi, ataksi, güçsüzlük, hipotonisite, solunum yetmezliği, deri vemukoz membranların kuruması, hiperpireksi, hiperaktivite, tremor,konvülsiyonlar, iritabilite, huzursuzluk, palpitasyon ve hipertansiyongörülebilir. Tedavi: Solunumu destekleyici, koruyucu ve konvulsiyonlarıkontrol edici gerekli önlemler alınmalıdır. Gerektiğinde, gastrik lavajuygulanmalıdır. Mesane kateterizasyonu gerekli olabilir. İstendiğinde,psödoefedrin atımının hızlandırılması için asit diürezi veya diyalizyapılabilir, fakat bu prosedür bugün tartışmalıdır. Aşırı dozajdadiyalizin değeri bilinmemektedir; fakat 4 saatlik hemodiyaliz, 60 mgpsödoefedrin ve 8 mg akrivastin içeren bir kombinasyon preparatındapsöefedrinin toplam vücuttaki miktarının %20 sini uzaklaştırmıştır.Saklama Koşulları 25°C’nin altında ve kuru bir yerde saklayınız.Işıktan koruyunuz.